Další dotazník "Hepatitida"

Metastázy

Příloha k Výkazu o životním pojištění č. _______________ _____________

Vyplní potenciální pojištěný

Celé jméno: _______________________________________________________________________________________

Datum narození: "__________" ________________________

Poskytněte podrobné odpovědi na všechny otázky a pokud je to možné, poskytněte kopie lékařských dokumentů.

1. Jaký typ virové hepatitidy vám byl diagnostikován? "A" _____;

jiné virové hepatitidy ______.

1.1 Uveďte úplnou (podrobnou) diagnózu

1.2 Kdy jste poprvé diagnostikovali hepatitidu?

1.3 Kde (uveďte název a adresu klinice)?

1.4 Kdo byl diagnostikován? (uveďte jméno lékaře)

2. Byla tato nemoc definována jako akutní? _____ nebo chronické? ______

3. Přenesená hepatitida byla kompletně vyléčena?

3.1 Dochází k porušení funkce jater, která je stále přítomna? "Ano" ____ "ne" ___

3.2 Pokud ano, uveďte, které porušení (stížnosti) jste zaznamenali?

4. Jak se léčila hepatitida?

5. Jak byla léčena porucha funkce jater?

6. V současné době dostáváte pravidelnou léčbu hepatitidy? "Ano" ____ "ne" ______

6.1 Uveďte, jaká léčba je pro hepatitidu

7. V současné době trpíte pravidelnou léčbou dysfunkce jater? "Ano" ___ "ne" ___

7.1 Uveďte, jaká léčba poruch funkce jater

8. Byl jste pod neustálým lékařským dozorem? "Ano" ____ "ne" ______

8.1 Jste v současné době pod lékařským dozorem? "Ano" ____ "ne" ______

8.2 Uveďte jméno lékaře

8.3 Název a adresa kliniky

8.4 Datum poslední návštěvy

9. Uveďte prosím datum posledního biochemického krevního testu.

9.1 Uveďte výsledky nejnovějšího biochemického krevního testu: hladinu bilirubinu

9.2 Uveďte výsledky posledního biochemického krevního testu: úroveň jaterních enzymů

9.3 Uveďte výsledky nejnovějšího biochemického krevního testu: markery hepatitidy

9.4 Uveďte výsledky posledního ultrazvuku

10. Byli jste za posledních 5 let hospitalizováni za hepatitidu? "Ano" ____ "ne" ___

10.1 Kolikrát?

11. Máte jiné stížnosti a nemoci? (Vaše vysvětlení)

Tímto povolit kterémukoli kliniky, nemocnice, lékaře, pojišťovny nebo jakékoliv organizace, instituce nebo osoby, které mají k dispozici důkazy, nebo mají informace o mně, mé zdraví, předat pojišťovně „RGS-Life“ nebo jeho zástupce veškeré informace vztahující se ke mně, stav mého zdraví, anamnéza, pobyt v nemocnici, lékařské konzultace, diagnózy, léčba, patologie a nemoci.

Já, níže podepsaný, prohlašuji, že všechny výše uvedené informace jsou pravdivé a úplné a tato příloha k žádosti

o životním pojištění spolu s žádostí o životní pojištění č. ___________ z "____" ___________ 200_ bude základem

pojistná smlouva mezi mnou a pojišťovnou "RGS-Life".

"_____" _________________ 200__ _______________________________________________________________

Podpis a příjmení potenciální pojištěné osoby

Forma hepatitidy v České republice

loading...

Abychom odhalili úroveň znalostí o virové hepatitidě, pohovořili jsme pacienty oddělení infekčních onemocnění Státního jednotného podniku "TGCK-5". Na této diagnóze se zúčastnilo 35 pacientů.

Obrázek 1. Pohlaví respondentů

V důsledku získaných údajů mohu předpokládat, že virové hepatitida B je více rozšířená u mužů než u žen, neboť více než polovina respondentů je muži.

Obrázek 2. Věk respondentů

Data z dotazníku naznačují, že nejčastější virovou hepatitidu B se vyskytuje u lidí středního věku a stejně často u mladých a starších lidí.

Průměrný celkový počet je neúplný

Průměrný celkový součet

Obrázek 3. Úroveň vzdělání respondentů

Dotazník odhalil nejrozšířenější prevalenci virové hepatitidy B u osob se sekundárním obecným neúplným vzděláním a nejméně respondentů mělo vyšší vzdělání, což naznačuje širší šíření onemocnění v nízkých sociálních kruzích.

4. Frekvence užívání alkoholu

Pijete alkohol? Pokud ano, jak často?

1-2 krát týdně

3-4 krát týdně

Obrázek 4. Frekvence užívání alkoholu

Údaje z průzkumu naznačují poměrně vysokou úroveň konzumace alkoholu u pacientů s virovou hepatitidou B, která nepochybně negativně ovlivňuje výsledek onemocnění a komplikuje léčbu.

5. Použití drog

Používáte omamné látky?

Obrázek 5. Použití drog

Dotazníkové údaje ukazují, že většina respondentů nepoužívá omamné látky (nebo se bála přiznat). Tato skutečnost ukazuje převážně neinjektivní metodu šíření virové hepatitidy B.

6. Omezení diagnózy

Jak dlouho jste diagnostikováni virovou hepatitidu B?

Před méně než 1 týdnem

Před 1-3 týdny

Před 1-6 měsíci

Před více než 6 měsíci

Obrázek 6. Omezení diagnostiky

Výsledky průzkumu ukazují, že přítomnost naprosté většiny pacientů, kteří jsou diagnostikovány s virovou hepatitidou B byla provedena v poslední době, což naznačuje, že je nutné pro detailní pokyny pro výživu, práci a odpočinku, stejně jako preventivní opatření pro nešíření hepatitidy B u těchto pacientů.

7. Přítomnost hepatitidy B v rodině a okolí

Ve vaší rodině a okolí jsou lidé, kteří už měli nebo měli hepatitidu B?

Jsou to dřív

V současné době existují pacienti

Obrázek 7. Přítomnost hepatitidy B v rodině a okolí

Většina respondentů poznamenala, že nemají rodinu a nejsou příbuzní, kteří podstoupili hepatitidu B, což naznačuje potřebu zlepšení zdravotní výchovy mezi příbuznými a okolí pacientů. To je nezbytné k udržení zdraví v úzkém kontaktu s pacientem s virovou hepatitidou B a k tomu, aby mu pomohl dodržovat doporučení.

8. Způsob přenosu virové hepatitidy B

Jaké jsou způsoby přenosu virové hepatitidy B podle vašeho názoru?

Obrázek 8. Přenos virové hepatitidy B

Většina respondentů nemohla specifikovat všechny způsoby přenosu virové hepatitidy B. Zvláštní obtíž byla způsobena vymezením osobních věcí pacienta s hepatitidou B, jímž je možné infikovat tímto onemocněním. To znamená, že většina respondentů nerozlišuje mezi položkami souvisejícími s hepatitidou B dotýkajícími se krve a předměty, které nejsou v kontaktu s krví, což je velmi nebezpečné, protože může vést k infekci zdravých lidí.

9. Metody diagnostiky hepatitidy B

Jaké diagnostické metody podle vašeho názoru mohou detekovat virus hepatitidy B?

REGIONÁLNÍ CENTRUM VOLGOGRAD
LÉKAŘSKÁ PREVENCE

loading...

400081 Volgograd
ul. Politruka Timofeeva, dům 5
Telefon / Fax: (8442) 36-26-20
E-mailová adresa: [email protected]

Vírová hepatitida

loading...

Problém virové hepatitidy je jedním z nejvýznamnějších v moderní medicíně, jehož řešení má velký význam pro celou lidskou společnost. Obzvláštní význam získal problém parenterální hepatitidy B a C. Podle WHO, tam je asi 300 milionů. Lidé nositelem viru hepatitidy B, a více než 500 milionů. Lidí nakažených virem hepatitidy C ročně zabije asi 1 milion na světě v posledních 10-15 letech osoba z cirhózy a rakoviny jater vyvolané těmito viry. V současné době existuje asi 5 milionů nosičů viru B v Rusku, každý rok se narodí nakažených žen 22 000 dětí. Každoročně se zaznamená přibližně 5 000 úmrtí z jaterní cirhózy a hepatocelulárního karcinomu spojených s virovou hepatitidou B (Organov RG a kol., 2007).

Podstatným znakem epidemického procesu v počátku tohoto století je významné snížení výskytu akutní hepatitidy B a C, proti které se vyvíjí epidemie chronické virové hepatitidy (Shakhgildyan IV et al, 2008). Podle oficiálních údajů se tedy incidence OVG-B snížila z 35,34 na 100 000 v roce 2001 na 2,81 na 100 000 v roce 2008, zatímco počet OVG-S z 16,66 na 2,84 na 100 000., resp. Současně v období 1999 - 2007 gg. chronické formy virové hepatitidy byly zaznamenány u 592 071 osob. Zároveň došlo ke změně ve struktuře morbidity ke zvýšení výskytu chronické virové hepatitidy C - z 54,6% na 70,4% (Shakhgildyan IV et al., 2008) a zvýšení podílu směsného chronické hepatitidy, které představují v rozsahu země ještě není stanovena.

Vysoký výskyt hepatitidy B je častější ve věkové skupině 15 až 22, a z 22 až 29 let, které lze vysvětlit tím, že přenos hepatitidy B a C jsou realizovány zejména pohlavním stykem nebo nitrožilní užívání drog.

Míra úmrtnosti populace z infikovaných nemocí, včetně virové hepatitidy, o 100 tisíc v oblasti Volgograd je mírně vyšší než průměr Ruské federace. Některé oblasti regionu Volgograd však vykazují přebytek těchto ukazatelů 1,5 až 2 krát:

Město Volgograd má nižší ukazatele a ve srovnání s průměrem tohoto subjektu a Ruské federace jako celku (28,5 32,6 a 32,0 případů na 100 tisíc osob).

S přihlédnutím k výše uvedeným skutečnostem, cíle této studie je studie o povědomí populace o prevenci virové hepatitidy ve věkové skupině ohrožené populace.

Cíle Výzkum:

 1. Stanovení úrovně povědomí populace o opatřeních pro prevenci virové hepatitidy: rizika a závažné důsledky onemocnění, přenosové cesty a opatření pro jejich prevenci.
 2. Identifikace populace pomocí sebehodnocení rizikových skupin pro virovou hepatitidu.
 3. Analýza zdrojů informací o opatřeních k prevenci virové hepatitidy u obyvatelstva Volgogradu.

Objekt sociologický výzkum je veřejný názor obyvatelstva Volgogradu.

Předmět výzkumu - Postoj obyvatelstva k prevenci virové hepatitidy.

Statistická jednotka pozorování (měření) je rezidentem města Volgograd, který se zúčastnil průzkumu.

Umístění sociologický výzkum - tři místa v různých částech města Volgograd.

Metodika výzkumu

Odběr vzorků. V této sociologické studii se používá metoda náhodného výběru. Respondenti pro výzkum přitahují dobrovolníci mezi náhodnými kolemjdoucími.

Provedla anonymní dotazník týkající se dotazníku sestávající ze 7 otázek, které odrážejí demografické údaje (pohlaví, věk), sebehodnocení rizika, a ve vztahu k prevenci virových hepatitid.

Dotazník se skládá ze dvou částí a je kombinací dotazníku (dotazníku) a informační části (letáků). Poté, co dotazník vyplní horní (dotazník) část listu, spodní informační část se odtrhne a předá otázce. Horní část zůstává s dobrovolníkem a později je zaslána do Regionálního centra Volgogradu pro lékařské prevenci, Volgograd Regionální centrum pro preventivní lékařskou pomoc, na adrese: 400081, Volgograd, ul. Politruka Timofeevová, d.5 pro další zpracování.

Typ výzkumu - analytické.

Metody použité ve studii - analýza lineárních rozdělení.

Pro určení úrovně povědomí o populaci se používá stupnice Fagerström.

DOTAZNÍK

"Co víš o virové hepatitidě?"

Zapamatujte si! Běžné příznaky hepatitidy (zežloutnutí kůže, skléry oči, nevolnost, zvracení, nechutenství, slabost, tmavá moč, zesvětlení stolice) nejsou vždy. Akutní forma hepatitidy často prochází bez příznaků nebo s malými onemocněními. Správnou diagnózu může provést pouze lékař po krevní zkoušce! Při prvním podezření se obraťte na nejbližší kliniku.

Zapamatujte si! Dřívější léčba hepatitidy je zahájena, tím lepší je jeho prognóza.

Na prevenci virové hepatitidy kontaktujte Regionální centrum Volgogradu pro prevenci a kontrolu AIDS a infekčních nemocí.

Telefonní linka: 72-99-65.

Přejeme vám zdraví, je to ve vašich rukou!

loading...

ANALYTICKÁ ZPRÁVA

Sociologický průzkum byl proveden v červenci 2012 ve městě Volgograd v rámci akcí zaměřených na 28.července Světového dne proti hepatitidě. Průzkum byl prováděn speciálně vyškolenými dobrovolníky na třech místech města. Respondenti studie přitahovali dobrovolníci mezi náhodnými kolemjdoucími. zadávání dat se provádí monitoring oddělení specialistů rizikové faktory nepřenosných onemocnění GKUZ „VOTSMP“. Statistické zpracování bylo provedeno pomocí balíčků aplikací Microsoft Excel. Hodnota statistické chyby nepřesahuje přípustnou hodnotu a nemůže významně ovlivnit spolehlivost provedené studie. Celkový objem vzorku je 299 osob.

Shrnutí tabulek, analýza výsledků a závěrů

Průměrný věk respondentů byl 32-33 let.

Rozložení respondentů podle pohlaví je uvedeno v tabulce 1.

Analýza výsledků. Značně větší skupina respondentů jsou ženy.

Tak, s pomocí otázek obsahující sociologické a demografické charakteristiky, který je schopen vytvořit portrét přivedl k výslechu: ženu ve věku kolem 30 let.

Znalost populace o možnosti onemocnění a závažných následcích virové hepatitidy se odráží v tabulce 2.

Počet respondentů, (lidé)

Analýza výsledků. Většina respondentů, téměř 4/5, uvedla, že vědí o možnosti onemocnění a závažných důsledcích virové hepatitidy a že jen jedna pětina respondentů se uznává za nevědomou.

Uvědomění populace o přenosu virové hepatitidy je uveden v tabulce 3. Tabulka 3

Způsoby přenosu virové hepatitidy

Analýza výsledků. Nejvyšší vědomí (téměř 80%) bylo prokázáno respondenty ohledně sexuálního způsobu přenosu virové hepatitidy. Mírně menší počet respondentů ví o způsobu přenosu hepatitidy krví během transfúze. Asi polovina ukázaly povědomí o způsobech nákazy hepatitidou z infikované matky na dítě, a v důsledku nedodržování hygienických požadavků a použití kontaminovaných nástrojů při děrování ucha, manikúru, tetování.

Dotazování nehonil za cíl jít do etiologie a určit úroveň informovanosti veřejnosti o různých typů hepatitidy, tak jako jeden z režimů převodovek nabízených domácností způsobem. A asi polovina respondentů si je vědoma této metody přenosu hepatitidy.

Průměrný indikátor povědomí o přenosových cestách virové hepatitidy je 58,5%. Na stupnici Fagerström to odpovídá vysokému stupni veřejného povědomí. Porovnáním tohoto postavu s vědomím obyvatelstva o nemoci a možnost závažných následků virové hepatitidy (viz tabulka 2), což je sebehodnocení, bude zřejmé vysoké sebevědomí znalostí respondentů.

Tímto způsobem, indexu povědomí na hepatitidě je vysoká a je 0,6, což je mírně nižší než sebehodnocení respondentů 0,88. Vysoký stupeň povědomí svědčí i skutečnost, že 75 lidí, tj. téměř pětina respondentů (21,8%) prokázala povědomí o několika cestách přenosu hepatitidy.

Informace o postojích vůči rizikové skupině hepatitidy jsou uvedeny v tabulce 4.

Myslíte si, že jste v nebezpečí hepatitidy?

Analýza výsledků. Většina respondentů, asi ¾, se necítí být ohrožena hepatitidou a pouze jedna čtvrtina respondentů se považuje za členy této skupiny.

Informace o povědomí o opatřeních k prevenci hepatitidy jsou uvedeny v tabulce 5.

Víte o opatřeních k prevenci hepatitidy?

Analýza výsledků. ¾ respondentů uvedlo, že si uvědomují opatření k prevenci hepatitidy.

Je snadné si všimnout, že otázka opatření pro prevenci hepatitidy B, má podobný sémantický obsah s otázku 3 o možnostech této nemoci a jejích vážných následků. Chtěl bych, aby zahrnovala přijatých nižší míru informovanosti v otázce 6 v důsledku stoupající z otázky ptát dotazník epidemie bdělost, a to je pozitivní efekt průzkumu a je důležité při vysoké sebevědomí povědomí.

Informace o zdrojích informací o prevenci virové hepatitidy jsou uvedeny v tabulce 6.

Zdroje informací

Z médií

Od lékaře a dalších odborníků ve zdravotnictví

Počet respondentů, (lidé)

Analýza výsledků. Dotazník ukázal vysoký účinek použití masových médií při prevenci virové hepatitidy. Hlavním zdrojem poznatků o této nemoci je právě hromadné sdělovací prostředky, druhé místo je poznání "od lékaře a dalších zdravotnických pracovníků" až po třetí skupinu respondentů se znalostí "od lidí". Asi jedna šestina respondentů uvádí vlastní zkušenosti. Někteří uvedli všechny nebo několik zdrojů informací najednou.

Závěry

1. Studie veřejného povědomí o prevenci virové hepatitidy ukázala vysoký stupeň uvědomění. Subjektivní hodnocení znalostí ze strany respondentů je nadhodnoceno, mezi objektivními a subjektivními hodnoceními existuje rozdíl asi o 25%, přesto to významně neovlivňuje výsledky dotazníku.

2. Výsledky studie odhalily podhodnocení hodnocení rizika populace, tj. úroveň epidemické bdělosti v případě hepatitidy je nízká. Většina respondentů se necítí být ohrožena virem hepatitidy, i když v současné době je riziko onemocnění vysoké a prakticky každý. 3. Sociologický výzkum ukázal, že preventivní práce zdravotnických zařízení je jedním z hlavních zdrojů informací o virové hepatitidě pro obyvatelstvo. Hlavním zdrojem anti-epidemického povědomí je však hromadné sdělovací prostředky, jejichž kvalita publikace, bohužel, není vždy vysoká.

4.Provedonnoe sociologický výzkum, díky formou dotazníků, umožní na jedné straně provádět průzkum a identifikaci významných ukazatelů veřejného povědomí o virovou hepatitidu, na druhé straně je sama o sobě faktorem při léčbě a preventivní práce a zdrojem informací veřejnosti.

Studie 5.Sotsiologicheskoe ukazuje, že značná část obyvatel města Volgogradu a regionu, bez ohledu na věk, je třeba pokračovat v práci na výchovu ke zdraví s cílem vytvořit a posílit motivaci pro zdravý životní styl a prevenci onemocnění virové hepatitidy, zlepšení informovanosti veřejnosti o jejich diagnóze, prevence a léčba, zvýšení povědomí o rizikových skupinách a potřeba očkování proti virové hepatitidě, změna v nedávné negativní Je zřejmé, že běžné práce v tomto směru nepovedou k požadovanému výsledku.

6. provedena případová studie umožňuje přidělit priority v organizaci preventivní služby Volgogradské oblasti, určí potřeby obyvatelstva v preventivních programů, s přihlédnutím k zdravotním a sociálním a regionálním charakteristikám a může být použit pro manažerská rozhodnutí.

Anketa: Co víte o hepatitidě?

loading...

1 K dnešnímu dni je celkový počet osob s chronickou hepatitidou (B a C)

 • 350 000 lidí
 • 3 500 000 lidí
 • 35 000 000 lidí
 • 350 000 000 lidí

350 000 000 lidí na světě trpí chronickou infekcí hepatitidy B nebo C.

Důsledky chronické hepatitidy v dlouhodobém výhledu mohou být:

 • cirhóza jater
 • hepatální nedostatečnost
 • rakovina jater
 • všechno výše

Značný počet osob s chronickou infekcí vyvinout cirhózu nebo rakovinu jater, a nakonec, selhání jater.

3 Zvýšené riziko infekce virem hepatitidy B a C je

 • lidé, kteří praktikují nechráněný sex
 • lidé, kteří injekčně podávají drogy
 • lidé, kteří jsou vystaveni nebezpečným lékařským postupům
 • všechno výše

Hepatitida B a C se nejčastěji šíří nechráněným pohlavím, injekčním užíváním drog a nebezpečnými léčebnými postupy.

4 Jaké je procento lidí s hepatitidou, kteří vědí o jejich infekci?

 • Méně než 5%
 • 30%
 • 50%
 • Více než 90%

Méně než 5% osob infikovaných virem hepatitidy ví o jejich infekci.

5 Jaké procento lidí s hepatitidou C může být vyléčeno?

 • Více než 90%
 • 75%
 • 50%
 • Méně než 25%

Více než 90% lidí s hepatitidou C může být vyléčeno, pokud dostanou 12-týdenní léčbu.

Dotazník účastníka laboratorních testů protilátek proti viru hepatitidy A

loading...

Přidáno do záložek: 0

S ohledem na využití moderních laboratorních testů od různých výrobců varianty normy (referenční hodnoty) ve všech různých laboratořích, tak společně s výsledky studií jsou nezbytné k získání a referenčních hodnot (varianty normy) testů, které prošly. To je předpoklad pro správnou interpretaci různých výsledků.
Pouze ošetřující lékař má právo interpretovat analýzy. vlyayutsya důležité nejen samostatné výsledky analýzy, nicméně, a poměr mezi různými výsledky jsou spojeny s klinickými příznaky (displejů), historie (historie) a studie onemocnění datových instrumentálních metod (ultrazvuk, a tak dále)
Virová hepatitida je skupina onemocnění s podobnými příznaky, které jsou způsobeny různými viry.
Hepatitida A
Původcem hepatitidy A - virus, který způsobuje žloutenku, infekčního onemocnění, je to obvykle v lidském těle je realizován přes sliznici střevní zažívacího traktu, tenké střevo endothelu násobí lymfatické mezenteriálních uzly, a pak dostane hematogenically jater, kde se dostane do parenchymálních buňkách jater ( hepatocyty) do retikulohystocytových buněk
Kupferovi to bolí. Virus hepatitidy typu A může být přenášen prostřednictvím neprázdných rukou, špatně umývaného nebo neplodného ovoce a zeleniny. Proti hepatitidě A je vakcína. Nepřechází do chronické formy a není nebezpečným dalším rozvojem rakoviny jater nebo cirhózy. Ale dokonce snadný průběh této infekce bez potřebné léčby může vážně poškodit zdraví.
Diagnostika laboratorní hepatitidy A
Anti-HAV IgM, IgG
K viru hepatitidy A - IgG jsou celkové protilátky. Pozitivní výsledek: současná nebo přenesená hepatitida A; očkování proti hepatitidě A.
Negativní výsledek: neexistuje expozice hepatitidě A (imunita proti viru hepatitidy typu A)
nejsou identifikovány). Přítomnost IgM indikuje akutní hepatitidu A.
Virus hepatitidy A, stanovení RNA (PCR)
Studie o virové hepatitidy A se provádí na adrese: cholestáza, klinické příznaky virové hepatitidy, zvýšení hladiny AST a ALT, kontakt s pacienty virové hepatitidy A, průzkum kontaktování a identifikaci těch, kteří smluvně hepatitidy A v dětském klubu (dále centra).
Torpivní nebo sérová hepatitida: hepatitida B a hepatitida b spolu s d
Hepatitida B a B + D se vztahuje k séru, mohou být předány do krve, tak i prenatální a sexuálně. Dalším důležitým bodem je přenos infekce prostřednictvím nesterilních nástrojů. Tyto viry mohou být nepřetržitě v těle a způsobit dlouhodobé chronické zánětlivý proces v játrech - hepatitidy nebezpečné degenerace u cirhózy nebo rakoviny jater.

Ošetřovatelská péče o virovou hepatitidu B

loading...

Anatomicko-fyziologické rysy jater. Metody diagnostiky virové hepatitidy B, zásady prevence a léčby. Analýza historie případů pacientů s virovou hepatitidou, analýza vznikajících problémů. Akutní jaterní encefalopatie jako její komplikace.

loading...

Posílání dobré práce do znalostní základny je snadné. Použijte níže uvedený formulář

Studenti, postgraduální studenti, mladí vědci, kteří používají znalostní bázi při studiu a práci, vám budou velmi vděční.

Epidemiologická anamnéza: přímý kontakt s infekčními pacienty je zamítnut. Mezi okolními lidmi nebyly žádné případy hepatitidy. Pacientka hlásí, že před třemi měsíci tetovala v salonu.

Obecný stav je uspokojivý, vědomí je jasné, situace je aktivní. Subictericita bělení je zaznamenána.

Okraj jater je hladký, hladký, bezbolestný, hmatatelný 1,5 cm od okraje oblouku.

Současné problémy pacienta:

fyziologická: zvýšená tělesná teplota; bolest v kloubech; nevolnost; slabost; malátnost; rychlá únava; nepohodlí v pravém hypochondriu;

psychologické: nedostatek znalostí o jejich nemoci.

Potenciální problémy pacienta: chronická virový hepatitida B; podvýživa z důvodu podvýživy v důsledku nevolnosti a horečky.

Prioritní problém pacienta: zvýšená tělesná teplota; bolest v kloubech.

Problém: zvýšená tělesná teplota.

Krátkodobý cíl: pacient zaznamená pokles tělesné teploty do jednoho dne po ošetřovatelských zákrocích.

Dlouhodobý cíl: Pacient si bere na vědomí normalizaci tělesné teploty v době vypouštění po léčbě.

Plán ošetřovatelských intervencí:

Ujistěte se, že pacient dodržuje lůžko po celou dobu horečky;

V krabici provádějte časté větrání a zajistěte přívod čerstvého vzduchu.

Zajistěte, aby byla tělesná teplota pacienta měřena každé 2-3 hodiny;

Doporučujeme pacientovi, aby vzal teplý nápoj (slabý čaj s citronem, mléko s nízkým obsahem tuku) a dostatek vody;

Zajištění včasné výměny ložního prádla a spodního prádla;

Pokud je to nutné, pomozte pacientovi při realizaci kožní toalety, péče o ústní dutinu;

Monitorovací puls, krevní tlak, respirační frekvence, zaznamenávejte všechna data v teplotním listu;

Na předpis lékaře podávejte léky (lytická směs, aspirin, analgin).

V další fázi sestra provádí 2 typy intervencí:

Nezávislé: vysávání v krabici; kontrola stavu pacienta; výměna ložního prádla a spodního prádla; pomoc při zavádění toalety kůže a ústní dutiny;

Závislý: zavedení léků předepsaných lékařem.

Ošetřovatelská pomoc byla účinná.

Krátkodobý cíl byl dosažen ve stanoveném čase: pacient zaznamenal pokles tělesné teploty.

Dlouhodobý cíl byl dosažen v době, kdy byl pacient propuštěn z nemocnice: pacient po ošetření zaznamenal normalizaci tělesné teploty.

Problém: bolesti kloubů.

Krátkodobý cíl: pacient zaznamená do 24 hodin od zahájení léčby pokles intenzity bolesti v kloubech.

Dlouhodobý cíl: Pacient si všimne vymizení bolesti v kloubech v době vypouštění z nemocnice po léčbě.

Plán ošetřovatelských intervencí:

Poskytněte pacientovi fyzický odpočinek, doporučte odpočinek po dobu 3 dnů;

Pacientovi položte pohodlnou polohu v posteli (vložte polštáře a válečky pod postižené klouby);

Měření tělesné teploty pacienta každé 2-3 hodiny;

Poskytněte soubor opatření k normalizaci tělesné teploty;

Pokud lékař předepsá, použijte oteplovací komprese nebo suché teplo na postižené klouby, pokud je teplota normalizována;

Zajistit včasné přijetí předepsaných léků pacientem, přesvědčit o nezbytnosti léčby základního onemocnění;

Monitorujte stav pacienta.

V příští etapě ošetřovatelského procesu sestra provádí 2 typy intervencí:

Nezávislé: poskytnutí pohodlné polohy v posteli; kontrola stavu pacienta;

Závislý: komprese postižených kloubů podle lékařského předpisu; zavedení léčivých přípravků předepsaných lékařem.

Ošetřovatelská pomoc byla účinná.

Krátkodobý cíl byl dosažen ve stanoveném čase: pacient zaznamenal pokles intenzity bolesti po 24 hodinách po zahájení léčby.

Dlouhodobý cíl byl dosažen v době, kdy byl pacient vyhozen z nemocnice: po léčbě pacient zaznamenal úplnou nepřítomnost bolesti v kloubech.

Problém: nedostatek znalostí o jejich nemoci.

Krátkodobý cíl: pacient bude mít po prvním rozhovoru se zdravotní sestrou informace o své nemoci.

Dlouhodobý cíl: Pacientovi bude odstraněna nedostatečná znalost o povaze onemocnění v době výjezdu z nemocnice po všech rozhovorech se sestrou.

Plán ošetřovatelských intervencí:

Informujte pacienta o hlavních projevech virové hepatitidy B, způsobech jejich přenosu, opatřeních pro jejich prevenci;

Uveďte pacientovi doporučení týkající se opatření pro vlastní monitorování a samosprávu;

Řekněte o konkrétních opatřeních k prevenci virové hepatitidy B (očkování);

Kontrolujte očkování u pacienta;

Řekněte o podmínkách revakcinace;

Informujte pacienta o specifických metodách diagnostiky hepatitidy typu B a dalších typů hepatitidy, vysvětlete, v jakých termínech a v jakých objemech testy provádějte, aby byl výsledek spolehlivý;

Informovat o komplikacích virové hepatitidy B;

Provádějte rozhovor o opatřeních při používání tetování;

Poskytněte referenční literaturu: poznámky, brožury;

Kontrola kvality získaných informací.

V další fázi provádí sestra následující nezávislé ošetřovatelské intervence: rozhovor o povaze onemocnění; doporučení pro vlastní monitorování a samosprávu; zkontrolovat dostupnost očkování; preventivní mluvení o opatřeních při použití tetování; poskytování referenční literatury; kontrola kvality znalostí.

Ošetřovatelská pomoc byla účinná.

Krátkodobý cíl byl dosažen ve stanoveném čase: pacientka dostala informace o svém onemocnění.

Dlouhodobý cíl byl dosažen ve stanoveném čase: pacient musel odstranit nedostatek znalostí o povaze onemocnění v době propuštění z nemocnice po všech sesterských rozhovorech.

Při vyčištění dalších 8 infekčních pacientů s diagnostikovanou virovou hepatitidou B byly identifikovány a vyřešeny podobné problémy. Na základě podobnosti jejich stížností a klinického obrazu lze konstatovat, že typické problémy pacientů s virem hepatitidy B jsou typické.

Typické fyziologické problémy pacientů s hepatitidou B jsou následující: bolest nebo nepohodlí v pravém horním kvadrantu, nevolnost, ztrátu nebo narušení chuti k jídlu, slabost, malátnost, únava, horečka, bolesti kloubů, a tam je žloutnutí kůže a sliznic, tmavá moč a zbarvení stolicí, které se řeší pouze při léčbě virové hepatitidy B.

Hlavními psychologickými problémy pacientů s virovou hepatitidou B jsou: nedostatečné znalosti o povaze onemocnění, strachu o zdraví příbuzných, nedůvěra v pozitivní výsledek léčby.

Ne na posledním místě jsou obsazeny sociální problémy pacientů s touto diagnózou. Během učebních osnov byly zjištěny následující typické problémy: strach z odhalení diagnózy, strach ze ztráty práce v důsledku diagnózy.

V procesu kúry jeden z pacientů objevil duchovní problém: strach ze smrti.

hepatitida jaterní hepatitidy

2.2 Vyšetřování pacientů s virovou hepatitidou B

Abychom odhalili úroveň znalostí o virové hepatitidě, pohovořili jsme pacienty oddělení infekčních onemocnění Státního jednotného podniku "TGCK-5". Na této diagnóze se zúčastnilo 35 pacientů.

Obrázek 1. Pohlaví respondentů

V důsledku získaných údajů mohu předpokládat, že virové hepatitida B je více rozšířená u mužů než u žen, neboť více než polovina respondentů je muži.

Obrázek 2. Věk respondentů

Data z dotazníku naznačují, že nejčastější virovou hepatitidu B se vyskytuje u lidí středního věku a stejně často u mladých a starších lidí.

Průměrný celkový počet je neúplný

Průměrný celkový součet

Obrázek 3. Úroveň vzdělání respondentů

Dotazník odhalil nejrozšířenější prevalenci virové hepatitidy B u osob se sekundárním obecným neúplným vzděláním a nejméně respondentů mělo vyšší vzdělání, což naznačuje širší šíření onemocnění v nízkých sociálních kruzích.

4. Frekvence užívání alkoholu

Pijete alkohol? Pokud ano, jak často?

1-2 krát týdně

3-4 krát týdně

Obrázek 4. Frekvence užívání alkoholu

Údaje z průzkumu naznačují poměrně vysokou úroveň konzumace alkoholu u pacientů s virovou hepatitidou B, která nepochybně negativně ovlivňuje výsledek onemocnění a komplikuje léčbu.

5. Použití drog

Používáte omamné látky?

Obrázek 5. Použití drog

Dotazníkové údaje ukazují, že většina respondentů nepoužívá omamné látky (nebo se bála přiznat). Tato skutečnost ukazuje převážně neinjektivní metodu šíření virové hepatitidy B.

6. Omezení diagnózy

Jak dlouho jste diagnostikováni virovou hepatitidu B?

Před méně než 1 týdnem

Před 1-3 týdny

Před 1-6 měsíci

Před více než 6 měsíci

Obrázek 6. Omezení diagnostiky

Výsledky průzkumu ukazují, že přítomnost naprosté většiny pacientů, kteří jsou diagnostikovány s virovou hepatitidou B byla provedena v poslední době, což naznačuje, že je nutné pro detailní pokyny pro výživu, práci a odpočinku, stejně jako preventivní opatření pro nešíření hepatitidy B u těchto pacientů.

7. Přítomnost hepatitidy B v rodině a okolí

Ve vaší rodině a okolí jsou lidé, kteří už měli nebo měli hepatitidu B?

Jsou to dřív

V současné době existují pacienti

Obrázek 7. Přítomnost hepatitidy B v rodině a okolí

Většina respondentů poznamenala, že nemají rodinu a nejsou příbuzní, kteří podstoupili hepatitidu B, což naznačuje potřebu zlepšení zdravotní výchovy mezi příbuznými a okolí pacientů. To je nezbytné k udržení zdraví v úzkém kontaktu s pacientem s virovou hepatitidou B a k tomu, aby mu pomohl dodržovat doporučení.

8. Způsob přenosu virové hepatitidy B

Jaké jsou způsoby přenosu virové hepatitidy B podle vašeho názoru?

Obrázek 8. Přenos virové hepatitidy B

Většina respondentů nemohla specifikovat všechny způsoby přenosu virové hepatitidy B. Zvláštní obtíž byla způsobena vymezením osobních věcí pacienta s hepatitidou B, jímž je možné infikovat tímto onemocněním. To znamená, že většina respondentů nerozlišuje mezi položkami souvisejícími s hepatitidou B dotýkajícími se krve a předměty, které nejsou v kontaktu s krví, což je velmi nebezpečné, protože může vést k infekci zdravých lidí.

9. Metody diagnostiky hepatitidy B

Jaké diagnostické metody podle vašeho názoru mohou detekovat virus hepatitidy B?

Obrázek 9. Metody diagnostiky hepatitidy B

Údaje z dotazníku ukázaly, že většina pacientů s diagnózou viru hepatitidy B neví o všech metodách diagnostiky tohoto onemocnění. Zvláštní potíže byly způsobeny rozdílem mezi obecným vyšetřením krve, který se nepoužívá pro diagnózu hepatitidy B a biochemickým vyšetřením krve, což je informativní metoda pro diagnostiku tohoto onemocnění. Nejčastěji respondenti jednoduše nezahrnovali biochemickou analýzu ve své odpovědi nebo jej zahrnovali spolu s obecným vyšetřením krve.

10. Manifestace hepatitidy B

Jaké jsou podle vás náznaky hepatitidy B?

Obrázek 10. Výskyt hepatitidy B

Dotazník odhalil nedostatek znalostí o projevech hepatitidy B u většiny respondentů. Velmi malý počet pacientů může určit specifické příznaky jejich onemocnění. Zvláštní obtíž byla způsobena možností "bolesti v žaludku", často chybně korelovaných respondenty s nevolností a zvracením a není projevem hepatitidy B.

11. Frekvence testování virové hepatitidy typu B a jiných typů hepatitidy

Jak často chodíte na test virové hepatitidy B a jiných typů hepatitidy?

1x za 6 měsíců

Obrázek 11. Frekvence testování hepatitidy B a jiné hepatitidy

V průběhu výzkumu se zjistilo, že velké procento respondentů zanedbat diagnózu hepatitidy B a další virová hepatitida, která je rizikovým faktorem pro pozdní detekce, tvorbě pokročilého onemocnění a chronické procesu možné v případě infekce.

12. Četnost testování virové hepatitidy B členy rodiny

Jak často členové vaší rodiny podstupují testy na virovou hepatitidu B?

1 za 3 měsíce

1x za 6 měsíců

Obrázek 12. Frekvence testování virové hepatitidy členy rodiny

V průběhu šetření bylo zjištěno, že členové rodin zkoumaných pacientů testovala hepatitidy B v dostatečném množství, ale tam je malý segment okruhu pacientů, což je dost často, i členy rodiny, jež dohromady zanedbání průzkumu.

13. profylaxe hepatitidy B

Jaké jsou podle Vás opatření k prevenci hepatitidy typu B?

Obrázek 13. Prevence hepatitidy B

Průzkum identifikoval pouze malé procento respondentů, kteří jsou schopni správně identifikovat všechna opatření prevence virové hepatitidy B, drtivá většina respondentů uvedla jen některé z aktivit prevence proti hepatitidě B. značnými obtížemi respondentů prokázal některou variantu „očkování“ odpověď, což ukazuje na nedostatečné povědomí pacientů o očkování a specifická opatření pro prevenci hepatitidy B.

14. Dodržování stravy

Ať už jste diety (omezující tučné, slané, kořeněné, smažené, konzervační látky, s výjimkou alkoholu, destiláty z masa, ryb houbových vývarů, kakaa, čokolády, silný čaj, káva)?

Obrázek 14. Soulad se stravou

Bohužel, průzkum ukázal, že většina respondentů porušit dietu, a velké procento respondentů a nejsou v souladu s ním, což je jistě negativní dopad na průběh onemocnění a zvyšuje riziko vzniku chronického procesu.

15. Zdroje informací o virové hepatitidě B

Kde získáte informace o metodách léčby a prevenci hepatitidy typu B?

Příbuzní a známí

Obrázek 15. Zdroje informací o virové hepatitidě B

Výsledky průzkumu ukazují, že velké procento dotazovaných pacientů dostává informace o virové hepatitidě B prostřednictvím médií a internetu. Takové údaje jsou alarmující, protože tyto zdroje mohou být často nespolehlivé a také povzbudit pacienta, aby se sám léčil.

16. Zájem o získání informací o virové hepatitidě B

Chcete se dozvědět více o hepatitidě B, jak tomu zabránit?

Obrázek 16. Zájem o získání informací o virové hepatitidě B

Dotazníkové údaje ukazují, že většina respondentů má zájem o získání nových informací o hepatitidě B, což je příznivý faktor pro organizaci zdravotní výchovy.

2.3 Praktické řešení: vypracování memoranda pro pacienty

Výsledky dotazníkového šetření prokázaly nutnost vypracovat zprávu pro pacienty na téma "Prevence virové hepatitidy B".

Bohužel, virová hepatitida B je a zůstává pronikavý onemocnění postihující všechny části populace všech věkových kategorií, a to navzdory rozsáhlému vývoji moderních a účinných diagnostických a léčebných metod.

Ale stále existuje významný faktor umožňující hepatitidy B šíří víc a víc každý rok - lidé zanedbávat své vlastní zdraví. V naší práci s pomocí průzkumu odrážejí skutečnost, že nedostatek povědomí o způsoby přenosu hepatitidy B, jeho projevy, diagnostiku a metody prevence. Populace ukazuje velmi povrchní a neúplné znalosti o této nemoci, i když vezmeme v úvahu, že průzkum byl proveden mezi pacienty, kteří byli diagnostikováni s hepatitidou B. nepochybně sestra může a měla by se k nedostatku znalostí populace v souvislosti s těmito nebezpečných chorob, jako je hepatitida B.

Je také třeba poznamenat, že zdravotní sestra významně přispívá k pomoci těmto pacientům, což se odráží ve vysoké účinnosti vyvíjených sesterských plánů. Sestry by si měli uvědomit, že je důležité příslušného ošetřovatelské péče pacientům s virovou hepatitidou B, protože to ošetřovatelské péče je do značné míry závisí úspěch léčby a výsledek onemocnění v důsledku absence specifické léčbě výše uvedených onemocnění. Kromě toho je péče a konzultace zdravotní sestry potřebována příbuznými pacientů s virovou hepatitidou B.

Samozřejmě, že je zapotřebí sestra účast ve výchově ke zdraví v populaci, informování a vyplnění mezer v poznání tohoto společného a nebezpečných chorob, jako jsou například viry hepatitidy B. To je důvod, proč každá sestra by měla odhalit důkladnou znalost této nemoci, aby bylo možné jasně sdělit jim, aby pacientům, jejich příbuzným a obyvatelstvu jako celku.

V procesu psaní diplomové práce na teoretické úrovni jsme studovali hlavní aspekty hepatitidy B:

Vlastnosti struktury a životně důležité činnosti viru hepatitidy B

Typické projevy akutní hepatitidy B

Metody diagnostiky a prevence hepatitidy B

Komplikace akutní hepatitidy B

Na úrovni výzkumu se naše práce skládala ze tří fází:

Identifikace nedostatku znalostí o této nemoci metodou dotazníku

Analýza případů s hepatitidou B

Vypracování poznámky pro pacienty s přihlédnutím k přijatým údajům

V procesu psaní diplomové práce bylo učiněno:

Studium literárních pramenů o virové hepatitidě B a ošetřovatelské péči

Dotazování pacientů na zjištění deficitu znalostí virové hepatitidy B

Pacienti s touto chorobou

Identifikace typických problémů pacientů s touto chorobou

Vypracování plánu pro ošetřovatelské intervence u virové hepatitidy B

Vypracování doporučení pro prevenci virové hepatitidy B

Cíle byly splněny a bylo dosaženo cíle závěrečné práce "Studium ošetřovatelské péče v případě virové hepatitidy B na příkladu pacientů s infekčními chorobami".

Seznam použité literatury

Abdurakhmanov DT, Moskva 2011 - Chronická virový hepatitida B, příručka pro lékaře - str. 4-10, 15-20

Berezhnova IA, Moskva RIOR 2015 - Infekční nemoci, školicí příručka - s. 242-248

Briko NI, Pokrovsky VI, Pak SG, Danilkin BK, GEOTAR-Media Publishing Group 2012 - Infekční onemocnění a epidemiologie, učebnice pro studenty lékařských fakult zdravotnických vysokých škol - strana 469- 479

Vengerov Yu. Ya., Yushchuk ND, Moskva "Medicína" 2010 - Infekční onemocnění, vzdělávací literatura pro studenty medicíny - strany 279-283

Světová zdravotnická organizace, sdělení č. 204 března 2015

Znojko OO, Yushchuk ND, Klimova EA, Karetkina GN, Maksimov SL, Maev IV, moskevská vydavatelská skupina GEOTAR-Media 2014 - virová hepatitida. Klinika, diagnostika, léčba - strana 33-75

Ivashkin VT, Maev IV, Trukhmanov AS, "GEOTAR-Media" 2010 - Příručka gastroenterologie a hepatologie - s. 55-149

Kalinin A.V., Loginov A.F., Khazanov A.I., vydavatelství "MEDPRESS-INFORM" 2013 - strany 231-456

Kosarev VV, Babanov SA, Moskva Vydavatelství INFRA-M 2010 - Nemoci z povolání, učebnice - s. 166-174

Lioznov DA, Antonova T. V., Publikace literatury 2014 - Virová hepatitida v otázkách a odpovědích - s. 45-62

Lobzin Yu V., Petrohrad 2012 - Průvodce infekčními nemocemi - str. 34-44, 51-58

Metodické pokyny MU 3.1.2792-10 "Prevence infekčních onemocnění. Epidemiologický dohled nad hepatitidou B »2010

Mukhin NA, Vydávání literatury 2009 - Příručka hepatologie - s. 22-178

Pokrovsky VI, Moskva "Medicína" 1993 - Pokyny pro epidemiologii infekčních nemocí - s. 276-286

Praktické doporučení Světové gastroenterologické organizace 2008 - hepatitida B

Semenov VM, moskevská informační agentura pro léčiva 2011 - Průvodce infekčními nemocemi - s. 520-528

SP 3.1.958-00 Prevence virové hepatitidy. Obecné požadavky na epidemiologický dohled nad virovou hepatitidou 2000

SP 3.1.1.2341-08 Prevence infekčních onemocnění. Střevní infekce. Prevence virové hepatitidy B 2008

Uchaikin VF, Cherednichenko TV, Smirnov AV, Moskva "GEOTAR-Media" 2012 - Infekční hepatologie, průvodce pro lékaře - strany 19-76, 148-200, 366-471

Yushchuk ND, Klimova EA, Znoika OO, Karetkina GN, Maksimov SL, Martynov Yu V., Shukhov KR, Maev IV, Ivashkin V T., Maevskaya MV, Bueverov AO, Fedosina EA, Malyshev NA, Blokhina NP, Nikitin IG, Zhao AV, Andrejtseva O. I., Bogomolov PO, 2010 - Protokol o diagnostice a léčbě pacientů s virovou hepatitidou B a C, směrnice - str. 5-24

Dotazníky pro hepatitidu C

loading...
Hepatitida s tím, jak se učit
Ampulky z hepatitidy s

Dotazníky pro hepatitidu C

loading...

Abychom odhalili úroveň znalostí o virové hepatitidě, pohovořili jsme pacienty oddělení infekčních onemocnění Státního jednotného podniku "TGCK-5". Na této diagnóze se zúčastnilo 35 pacientů.

Obrázek 1. Pohlaví respondentů

V důsledku získaných údajů mohu předpokládat, že virové hepatitida B je více rozšířená u mužů než u žen, neboť více než polovina respondentů je muži.

Obrázek 2. Věk respondentů

Data z dotazníku naznačují, že nejčastější virovou hepatitidu B se vyskytuje u lidí středního věku a stejně často u mladých a starších lidí.

Průměrný celkový počet je neúplný

Průměrný celkový součet

Obrázek 3. Úroveň vzdělání respondentů

Dotazník odhalil nejrozšířenější prevalenci virové hepatitidy B u osob se sekundárním obecným neúplným vzděláním a nejméně respondentů mělo vyšší vzdělání, což naznačuje širší šíření onemocnění v nízkých sociálních kruzích.

4. Frekvence užívání alkoholu

Pijete alkohol? Pokud ano, jak často?

1-2 krát týdně

3-4 krát týdně

Obrázek 4. Frekvence užívání alkoholu

Údaje z průzkumu naznačují poměrně vysokou úroveň konzumace alkoholu u pacientů s virovou hepatitidou B, která nepochybně negativně ovlivňuje výsledek onemocnění a komplikuje léčbu.

5. Použití drog

Používáte omamné látky?

Obrázek 5. Použití drog

Dotazníkové údaje ukazují, že většina respondentů nepoužívá omamné látky (nebo se bála přiznat). Tato skutečnost ukazuje převážně neinjektivní metodu šíření virové hepatitidy B.

6. Omezení diagnózy

Jak dlouho jste diagnostikováni virovou hepatitidu B?

Před méně než 1 týdnem

Před 1-3 týdny

Před 1-6 měsíci

Před více než 6 měsíci

Obrázek 6. Omezení diagnostiky

Výsledky průzkumu ukazují, že přítomnost naprosté většiny pacientů, kteří jsou diagnostikovány s virovou hepatitidou B byla provedena v poslední době, což naznačuje, že je nutné pro detailní pokyny pro výživu, práci a odpočinku, stejně jako preventivní opatření pro nešíření hepatitidy B u těchto pacientů.

7. Přítomnost hepatitidy B v rodině a okolí

Ve vaší rodině a okolí jsou lidé, kteří už měli nebo měli hepatitidu B?

Jsou to dřív

V současné době existují pacienti

Obrázek 7. Přítomnost hepatitidy B v rodině a okolí

Většina respondentů poznamenala, že nemají rodinu a nejsou příbuzní, kteří podstoupili hepatitidu B, což naznačuje potřebu zlepšení zdravotní výchovy mezi příbuznými a okolí pacientů. To je nezbytné k udržení zdraví v úzkém kontaktu s pacientem s virovou hepatitidou B a k tomu, aby mu pomohl dodržovat doporučení.

8. Způsob přenosu virové hepatitidy B

Jaké jsou způsoby přenosu virové hepatitidy B podle vašeho názoru?

Obrázek 8. Přenos virové hepatitidy B

Většina respondentů nemohla specifikovat všechny způsoby přenosu virové hepatitidy B. Zvláštní obtíž byla způsobena vymezením osobních věcí pacienta s hepatitidou B, jímž je možné infikovat tímto onemocněním. To znamená, že většina respondentů nerozlišuje mezi položkami souvisejícími s hepatitidou B dotýkajícími se krve a předměty, které nejsou v kontaktu s krví, což je velmi nebezpečné, protože může vést k infekci zdravých lidí.

9. Metody diagnostiky hepatitidy B

Jaké diagnostické metody podle vašeho názoru mohou detekovat virus hepatitidy B?

Obrázek 9. Metody diagnostiky hepatitidy B

Údaje z dotazníku ukázaly, že většina pacientů s diagnózou viru hepatitidy B neví o všech metodách diagnostiky tohoto onemocnění. Zvláštní potíže byly způsobeny rozdílem mezi obecným vyšetřením krve, který se nepoužívá pro diagnózu hepatitidy B a biochemickým vyšetřením krve, což je informativní metoda pro diagnostiku tohoto onemocnění. Nejčastěji respondenti jednoduše nezahrnovali biochemickou analýzu ve své odpovědi nebo jej zahrnovali spolu s obecným vyšetřením krve.

10. Manifestace hepatitidy B

Jaké jsou podle vás náznaky hepatitidy B?

Obrázek 10. Výskyt hepatitidy B

Dotazník odhalil nedostatek znalostí o projevech hepatitidy B u většiny respondentů. Velmi malý počet pacientů může určit specifické příznaky jejich onemocnění. Zvláštní obtíž byla způsobena možností "bolesti v žaludku", často chybně korelovaných respondenty s nevolností a zvracením a není projevem hepatitidy B.

11. Frekvence testování virové hepatitidy typu B a jiných typů hepatitidy

Jak často chodíte na test virové hepatitidy B a jiných typů hepatitidy?

1x za 6 měsíců

Obrázek 11. Frekvence testování hepatitidy B a jiné hepatitidy

V průběhu výzkumu se zjistilo, že velké procento respondentů zanedbat diagnózu hepatitidy B a další virová hepatitida, která je rizikovým faktorem pro pozdní detekce, tvorbě pokročilého onemocnění a chronické procesu možné v případě infekce.

29. Četnost testování virové hepatitidy B členy rodiny

Jak často členové vaší rodiny podstupují testy na virovou hepatitidu B?

1 za 3 měsíce

1x za 6 měsíců

Obrázek 29. Frekvence testování virové hepatitidy členy rodiny

V průběhu šetření bylo zjištěno, že členové rodin zkoumaných pacientů testovala hepatitidy B v dostatečném množství, ale tam je malý segment okruhu pacientů, což je dost často, i členy rodiny, jež dohromady zanedbání průzkumu.

13. profylaxe hepatitidy B

Jaké jsou podle Vás opatření k prevenci hepatitidy typu B?

Obrázek 13. Prevence hepatitidy B

Průzkum identifikoval pouze malé procento respondentů, kteří jsou schopni správně identifikovat všechna opatření prevence virové hepatitidy B, drtivá většina respondentů uvedla jen některé z aktivit prevence proti hepatitidě B. značnými obtížemi respondentů prokázal některou variantu „očkování“ odpověď, což ukazuje na nedostatečné povědomí pacientů o očkování a specifická opatření pro prevenci hepatitidy B.

14. Dodržování stravy

Ať už jste diety (omezení mastné, slané, kořeněné, smažené, konzervačních látek, s výjimkou alkoholu, silné maso, ryby, houby vývar, kakao, čokoládu, silný čaj, káva)?

Obrázek 14. Soulad se stravou

Bohužel, průzkum ukázal, že většina respondentů porušit dietu, a velké procento respondentů a nejsou v souladu s ním, což je jistě negativní dopad na průběh onemocnění a zvyšuje riziko vzniku chronického procesu.

15. Zdroje informací o virové hepatitidě B

Kde získáte informace o metodách léčby a prevenci hepatitidy typu B?

Příbuzní a známí

Obrázek 15. Zdroje informací o virové hepatitidě B

Výsledky průzkumu ukazují, že velké procento dotazovaných pacientů dostává informace o virové hepatitidě B prostřednictvím médií a internetu. Takové údaje jsou alarmující, protože tyto zdroje mohou být často nespolehlivé a také povzbudit pacienta, aby se sám léčil.

16. Zájem o získání informací o virové hepatitidě B

Chcete se dozvědět více o hepatitidě B, jak tomu zabránit?

Obrázek 16. Zájem o získání informací o virové hepatitidě B

Dotazníkové údaje ukazují, že většina respondentů má zájem o získání nových informací o hepatitidě B, což je příznivý faktor pro organizaci zdravotní výchovy.

Praktické řešení: vytvoření poznámky pro pacienty

loading...

Výsledky dotazníkového šetření prokázaly nutnost vypracovat zprávu pro pacienty na téma "Prevence virové hepatitidy B".

Předchozí Článek

Žloutenka s hepatitidou

Následující Článek

Co je játra zodpovědná za tělo